• Шофьорски курсове - Категория A2

А2

Мотоциклети - с мощност до 35 kW

 • Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като реалната мощност (x 2) не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.

60 учебни часа  - Общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А”с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни часа.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 "Безопасност на движението по пътищата"  36
 2. ТО-2 "Общо устройство на МПС"  4
 3. ПО "Управление на МПС"  20
 ВСИЧКО  60

 

Изисквания към кандидатите

Възрастов минимум - 17 години и 9 месеца

За притежателите на Свидетелство за управление на МПС

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 • 24 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “В”, „В1” или “Т”. Продължителността на обучението е не по-малко от 13 учебни дни;
 • 14 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А1 (под 2 години притежание на книжка). Продължителността на обучението е не по-малко от 7 учебни дни.
 • 7 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А1 (поне 2 години притежание на книжка). Продължителността на обучението е не по-малко от 4 учебни дни.

Необходими документи за започване на шофьорски курс в Силви Инс

 • Предоставено Свидетелство за - Завършено основно образование или първи гимназиален етап/Х клас/
 • Предоставена Снимка
 • Предоставена Лична карта
 • Предоставено Свидетелство за управление на МПС и контролен талон/акт или наказателно постановление/-при условие ,че кандидата притежава друга категория.
 • Застраховка  ”Злополука”

Обучение в Силви Инс

 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.
 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява мотоциклета в извънградски и градски условия.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски условия.
Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ. Времетраене на изпита  25 минути в градски условия. На полигона не се засича време.
 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ.

След приключване на курса

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1.Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия

2.Лична карта

3.Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/, ако кандидата притежава. Ако не притежава  шофьорска книжка - удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ

4.Медицинско свидетелство

5.Платена такса - Документ

 


Успеваемост   95%

Учебен мотоциклет   SUZUKI GS 500 E