Категория А1

Мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. cм., с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg.

Триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.

60 учебни часа – общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А1” с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни часа.

УЧЕБЕН МОТОЦИКЛЕТ YAMAHA YBR 125

 

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 „Безопасност на движението по пътищата“  36 часа
 2. ТО-2 „Общо устройство на МПС 4 часа
 3. ПО „Управление на МПС“  20 часа
  ОБЩО 60 часа

Възрастов минимум – 15 години и 9 месеца.

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 • 24 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “В”, „В1” или “Т”(”Ткт”, „Ттм”). Продължителността на обучението е не по-малко от 13 учебни дни;
 • Предоставено свидетелство за – завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/;
 • Предоставена снимка;
 • Предоставена Лична карта;
 • Предоставено свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/ – при условие, че кандидатът притежава друга категория.
 • Застраховка ”Злополука”.
 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидатът има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.

За начинаещи водачи, които не са управлявали мотоциклет, фирмата предоставя БОНУС 4 часа управление на мотоциклет от категория А1.

 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидатът има възможност да управлява мотоциклета в извънградски и градски условия;
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски условия;

Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ. Времетраене на изпита 25 минути в градски условия. На полигона не се засича време.

 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ.

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

 1. Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия;

2. Лична карта;

3. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/, ако кандидатът притежава. Ако не притежава  шофьорска книжка- удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ;

4. Медицинско свидетелство;

5. Платена такса.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция