Блог

Теми, изпитни въпроси – листовки за кандидат-водачи от категории М, А, В, Т

ТЕМА 1: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ТЕМА 2: ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ

ТЕМА 3: ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТЕМА 4: РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 5: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ

ТЕМА 6: СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА

ТЕМА 7: МАНЕВРИ

ТЕМА 8: ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ

ТЕМА 9: ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ

ТЕМА 10: СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА

ТЕМА 11: СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 12: ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА

ТЕМА 13: НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС

ТЕМА 14: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО

ТЕМА 15: ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 16: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА

ТЕМА 17: АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

ТЕМА 18: ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

ТЕМА 19: ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС

 

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция