Блог

ТЕМИ, ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ – ЛИСТОВКИ КАТЕГОРИЯ C

Въпроси от листовки за Категория С

ТЕМА 1: Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите

ТЕМА 2: Правила отнасящи се до превоза на товари. Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 3: Факторите свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване

ТЕМА 4: Договори за превоз на товари

ТЕМА 5: Изисквания към моторните превозни средства във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите

ТЕМА 6: Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето на колелата

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция