Блог

Теми, изпитни въпроси – листовки за кандидат-водачи от категории М, А, В, Т

ТЕМА 1: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
ТЕМА 2: ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ
ТЕМА 3: ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ТЕМА 4: РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
ТЕМА 5: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ
ТЕМА 6: СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА
ТЕМА 7: МАНЕВРИ
ТЕМА 8: ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ
ТЕМА 9: ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ
ТЕМА 10: СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА
ТЕМА 11: СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО
ТЕМА 12: ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА
ТЕМА 13: НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС
ТЕМА 14: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО
ТЕМА 15: ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО
ТЕМА 16: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА
ТЕМА 17: АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
ТЕМА 18: ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ
ТЕМА 19: ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция