Професионална компетентност – за водачи и ръководители на транспортна дейност

Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.

Министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водач на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача.

Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания,придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит.

Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

Курсове за категории С, С1 ,С1Е , СЕ

Начална квалификация 280 часа – за водачи над 18 години
Начална квалификация 140 часа – за водачи над 21 години
Периодично обучение 35 часа

Курсове за категории D ,D1 ,D1E, DE

Начална квалификация 280 часа – за водачи над 21 години
Начална квалификация 140 часа – за водачи над 23 години
Периодично обучение 35 часа


Професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

Транспортната дейност на превозвач трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.

Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика и успешно е положил писмен изпит по следните предмети:

  • Гражданско, търговско и административно право
  • Трудово и осигурително право
  • Данъчно право
  • Търговско и финансово управление на предприятието
  • Достъп до пазара
  • Технически стандарти и аспекти на дейността
  • Пътна безопасност

Курсът на обучение в автошкола Силви Инс – Варна включва всички теми или теми по избор.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция