гр.Варна, ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а
0898 733 239 Обратна връзка

Общи условия

I. Споразумение за ползване, дефиниции

Уебсайтът https://silviins.bg („Уебсайтът“), както и инкорпорираното в него съдържание представлява интелектуалната собственост на Силви Инс ООД („Доставчикът“) и всяко лице („Клиентът“), което желае да получи достъп него, се съгласява с настоящите условия за тяхното ползване.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението според дадената им в скоби първоначална дефиниция.

 

II. Предмет на договора

 1. Чрез Уебсайта Доставчикът предоставя на Клиента комплекс от ресурси и услуги („Услугите“), които включват:
  1. Достъп до новини и актуална информация;
  2. Записване за предлагани от Доставчика курсове и обучения;
  3. Други услуги, които Доставчикът развива и обогатява.
 2. Използването на част от Услугите е възможно без предварителна регистрация, като за ползването на друга част от Услугите е необходимо създаването на профил на Клиента, избор на Услуга или набор от Услуги и заплащане на дължимата цена.
 3. Клиентът приема, че в зависимост от характера и свойствата им, Доставчикът предоставя Услугите както срещу заплащане, така и безвъзмездно. Достъпните срещу заплащане Услуги са указани като такива.

 

III. Приложно поле, съгласие с Общите условия

 1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Клиентите, заявили конкретна Услуга. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с лицата, които ползват Уебсайта и Услугите като „гости“, като техните права и задължения са ограничени до функционалността на Уебсайта, достъпни само за „гости“.
 2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет адрес https://silviins.bg/obshti-uslovia/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта на Доставчика, както и чрез активиране на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

IV. Регистрация

 1. За да може да използва някои от Услугите, Клиентът трябва да се регистрира чрез някоя от предлаганите от Доставчика опции (попълване на електронна форма, активиране на електронна препратка).
 2. При регистрацията си Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, както и другите изискуеми в електронната форма на Доставчика данни, съответно да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от всяка тяхна промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно и надлежно.
 3. Доставчикът може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре, временно или напълно, без предизвестие предоставянето на Услугите на Клиент, за когото има информация или може да направи обосновано предположение, че посочва неверни или чужди данни.

 

V. Заявка на Услуга. Задължение за плащане. Отказ и възстановяване на платеното

 1. Чрез Уебсайта Клиентът може да заяви за ползване конкретни Услуги, предлагани от Доставчика. Клиентът приема, че изискващите заплащане Услуги се предоставят само след сключване на договор и постъпване при Доставчика на съответно дължимата за Услугата сума.
 2. За успешното заявяване на дадена Услуга Клиентът следва да предприеме следните стъпки:
  1. да прегледа избраната Услуга и да се запознае с нейното естество и нейните основни характеристики, както с условията за нейното предоставяне – крайна цена с включени всички данъци и такси, и със срока на договора, за който Услугата се предоставя;
  2. в зависимост от предоставените на Уебсайта възможности – да влезе в своя вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов такъв или да продължи като гост;
  3. да потвърди избрания от Клиента начина на плащане;
  4. да посочи дали желае предоставянето на Услугата да започне по време на срока за упражняване правото на отказ по чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и съответно да потвърди, че след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика, Клиентът няма да има право на отказ;
  5. да изпрати заявката.
 3. След заявяване на Услугата, Клиентът получава автоматично генерирано съобщение за получената от Доставчика заявка. Договорът между Доставчика и Клиента е сключен, когато Доставчикът в последващо съобщение до Клиента го информира в какъв срок и при какви условия приема да изпълни заявката.
 4. Със сключване на договора Клиентът се задължава да заплати дължимата за неговото изпълнение цена съобразно предлаганите от Доставчика към датата на сключване начини на плащане, отстъпки и промоционални условия.
 5. Клиентът може, доколкото не е избрал опцията по чл. V, 2.4, да се откаже от договора за Услугата в 14-дневен срок, считано от сключване на договора по чл. V, 3. Клиентът следва задължително да посочи номера на заявката, която отказва.
 6. Мястото за участие на Клиента при предоствяне на Услугата е резервирано за срока по чл. V, 5, в който следва да бъде заплатена и дължимата за Услугата цена.
 7. При незаплащане в срока по чл. V, 6 резервираното за Клиента място ще бъде освободено в полза на други желаещи. Клиентът може да избере друга дата за предоставяне Услугата, след като заплати цената й.
 8. При отказ съгласно чл. V, 5, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Клиента не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента. Доставчикът възстановява сумата на Клиента по посочения от Клиента във формуляра за отказ начин.

VI. Промени в общите условия

 1. Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на Уебсайта и Услугите, в това число и на дължимите за това възнаграждения.
 2. Клиентът приема да посещава периодично страницата на Уебсайта, на която се намират Общите условия, за да се запознава с тяхното актуално и валидно издание.

 

VII. Лични данни

 1. Въведените от Клиента при заявяване на Услуга лични данни са обект на защита според действащото в България законодателство и Доставчикът ги обработва за целите, сроковете и на основанията, детайлно разписани в своята „Политика за поверителност на личните данни“. Доколкото Клиентът не е дал изричното си съгласие на Доставчика да обработва предоставените от Клиента данни, Доставчикът извършва това на основание изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, съответно на основание свой легитимен интерес, доколкото произтичащото от същия обработване не засяга интересите или основните права и свободи на Клиента.
 2. Клиентът приема, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя („бисквитки“) за целите, предвидени в „Политика за поверителност на личните данни“ при условията на чл. 6, ал. 1, б. е) от Общия регламент 2016/679 и чл. 4а, ал. 4 от Закона за електронната търговия.
 3. Доставчикът е администратор на лични данни и полага дължимата грижа за защита на информацията за Клиента, станала достояние по повод на регистрацията или използването на Услугите. Доставчикът не отговаря за защитата на горната информация в случай на непреодолима сила, случайно събитие или недобросъвестни действия на трети лица.

 

VIII. Други условия

 1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2023 – Рекламна агенция
Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме нашия трафик. Също така споделяме информация относно използването на нашия сайт от ваша страна с нашите социални медии и анализи.
Виж повече
Настройки
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Политика за поверителност и бисквитки
Cookie name Active

За нас

Адресът на нашия сайт: https://silviins.bg.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви (също наричан „хеш“), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година. Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си. Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити. Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

Ако заявите смяна на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за извършване на смяната.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване. За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Къде се изпращат данните ви

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.
Запазете настройките
Настройки