Психологическа лаборатория

В психологическата лаборатория към „АГППМП Д-р Димо Велевски“ ООД се извършва изследване на водачи на МПС за следните цели:

 • За категории C, C1;
 • За категории D, D1, Tтб, Ттм;
 • За водачи на обществен превоз на пътници и товари;
 • За водачи на таксиметрови автомобили;
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.157 ал. 4 от ЗДвП;
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.174 ал. 2 от ЗДвП;
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.171 т.1 буква” а „от ЗДвП;
 • За лишените от право да управляват МПС по чл. 343 г от НК;
 • За председатели на изпитни комисии.

Разполагаме с психолаборатории в гр.Варна

Записването се извършва предварително на тел. 0898 73 32 39 или на адреси:

гр. Варна

в офиса на психолабораторията – гр. Варна, ул.„Орех“ №2, ет.4, офис № 43а
в офис 1 на Силви-инс – гр.Варна, ул.„Орех“ №2, ет.4, офис № 48
в офис 2 на Силви-инс – гр.Варна, ул.„Орех“ №2, офис партер

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни  комисии – и  да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.

Изискванията за психологическа годност се  отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката.

 • точност на възприятието за време;
 • точност на възприятието за пространство;
 • точност на възприятието за движение;
 • обем на вниманието;
 • устойчивост на вниманието;
 • концентрация на вниманието;
 • разпределение на вниманието;
 • превключване на вниманието;
 • бдителност;
 • обем на паметта;
 • оперативна памет;
 • подвижност на мисловните процеси;
 • гъвкавост на мисловните процеси;
 • оперативност на мисленето;
 • невербален интелект.
 • сръчност на движенията;
 • бързина на проста сензомоторна реакция;
 • бързина на сложна диференцировъчна реакция;
 • бързина на сложна изборна реакция;
 • бързина на реакция на движещ се обект;
 • точност (правилност) на реакциите;
 • стабилност на реакциите.
 • емоционална устойчивост;
 • самоконтрол;
 • съвестност;
 • отговорност;
 • сдържаност;
 • липса на агресивност;
 • дисциплинираност;
 • склонност към поемане на разумен риск;
 • адекватна самооценка;
 • устойчивост към професионално безотговорно поведение.
 • Решаване на индивидуален писмен тест за определено време. Въпросите и методиките в теста установяват личностните и познавателните качества на кандидата;
 • Индивидуален практически тест на апарат “”Детерминатор”’ – изследват се бързината, координацията и психомоторните качества на кандидата;
 • Индивидуален разговор с  психолога.

В резултат от психологическото изследване се издава документ, който удостоверява психологическото състояние и годността на лицето да управлява безопасно МПС.

При неуспешно приключване документ не се издава. В такъв случай изследваният кандидат подлежи на повторен психотест в рамките на 6 месеца от предходния, в същата психолаборатория.

Необходими документи:

В деня на изследването кандидатът трябва да носи оригинал и копие на шофьорската си книжка и контролния талон, както и своята лична карта за проверка на данните.
Лишените от правоуправление на МПС трябва да носят оригинал и копие на удостоверението от КАТ, че наказанието е изтърпяно, както и оригинал и копие на решението на съда.
Водачите, на които са изтекли всички контролни точки носят заповедта за изземване на свидетелството за управление, както и удостоверение от КАТ, че наказанието е изтърпяно.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция