Категория А2

Мотоциклети – с мощност до 35 kW

 • Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като реалната мощност (x2) не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.

60 учебни часа  – общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А” с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва:

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 „Безопасност на движението по пътищата“  36
 2. ТО-2 „Общо устройство на МПС“  4
 3. ПО „Управление на МПС“  20
 ВСИЧКО  60

Възрастов минимум – 17 години и 9 месеца

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 • 24 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “В”, „В1” или “Т”. Продължителността на обучението е не по-малко от 13 учебни дни;
 • 14 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А1 (под 2 години притежание на книжка). Продължителността на обучението е не по-малко от 7 учебни дни;
 • 7 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А1 (поне 2 години притежание на книжка). Продължителността на обучението е не по-малко от 4 учебни дни.
 • Предоставено свидетелство за – завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/;
 • Предоставена снимка;
 • Предоставена лична карта;
 • Предоставено свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/ – при условие, че кандидатът притежава друга категория;
 • Застраховка  ”Злополука”.
 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център. Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.

За начинаещи водачи,които не са управлявали мотоциклет, фирмата предоставя БОНУС 4 часа управление на мотоциклет от категория А1.

 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява мотоциклета в извънградски и градски условия.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски условия.

Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ. Времетраене на изпита  25 минути в градски условия. На полигона не се засича време.

 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ .

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1. Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия;

2. Лична карта;

3. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/, ако кандидата притежава. Ако не притежава  шофьорска книжка – удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ;

4. Медицинско свидетелство;

5. Платена такса.

Успеваемост   95%

Учебен мотоциклет   SUZUKI GS 500 E

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция