Категория C

Моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg.

Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С” е 34 учебни часа.
Задължителното обучение приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно съдържание.
Общата продължителност на обучението и вътрешните изпити е не по-малко от 12 учебни дни.
Разпределението на учебните часове за задължителните модули е както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
1. ТО-1 „Превоз на товари“ 8
 2. ТО-2 „Общо устройство на МПС“ 6
 3. ПО „Управление на МПС“ 20
 ВСИЧКО 34

Възрастов минимум 18 г.

 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С” и имат правоспособност за управление на МПС от категория “В” е по пълния хорариум учебни часове /обхваща съдържанието на модулите ТО-1, ТО-2 и ПО/.
 • Продължителността на обучението е не по-малко от 11 учебни дни.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “С1”, не подлежат на задължително обучение
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С” и са загубили правоспособността си за управление на МПС от категория “С” по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, не подлежат на задължително обучение.
 • След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити.

1. Свидетелство за завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/;
2. Снимка;
3. Лична карта;
4. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/;
5. Удостоверение за психологическа годност.Автошкола Силви-инс осигурява възможност за явяване на изпит за изследване на психологическата ви годност.

 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център.
  Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.Всеки кандидат може да избира кога да му бъде проведено обучението – сутрин или следобед.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.
 • Kандидатът има възможност да се упражнява върху потегляне, спиране, превключване на предавките, потегляне по наклон, заобикаляне на препятствия, паркиране.
 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява автомобил в извънградски и градски условия, включително автомагистрала.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит в градски условия,извънградски условия и паркиране.
 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ.

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:
1. Лична карта;
2. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/;
3. Медицинско свидетелство;
4. Платена такса;
5. Удостоверение за психологическа годност.

Успеваемост 92%

Учебни автомобили:
МАН ТГА 18.310
МАН ТГА 18.350 4Х2 ЛЛ
МАН 14.264 Л

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция