Категория CE

 • Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория” С „и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg.
 • Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ” е 20 учебни часа. Задължителното обучение приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно съдържание.
 • Общата продължителност на обучението и вътрешните изпити е не по-малко от 11 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
1. ТО “ Ремаркета и системи за прикачване „ 4
 2. ПО „Управление на МПС“ 16
 ВСИЧКО 20

Възрастов минимум – 18 години
Притежаване на категория С минимум 1 година.

 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “С” преминават обучение, по пълния хорариум учебни часове /обхваща съдържанието на модулите ТО и ПО/.
 • Продължителността на обучението е не по-малко от 10 учебни дни.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” и притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “С1Е” или “D1E”, преминават обучение, което обхваща само съдържанието на модул ТО.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “DЕ” не подлежат на задължително обучение.
 • Лицата, загубили правоспособността си за управление на МПС от категория “С+Е” по реда на чл. 157, ал.4, ЗДвП, не подлежат на задължително обучение.
 • Обучението по модул ПО „Управление на МПС“ може да започне след преминаване на учебното съдържание на модул ТО “Ремаркета и системи за прикачване”.
  След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити.
 1. Свидетелство за завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/;
 2. Снимка;
 3. Лична карта;
 4. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/ – при условие, че кандидатът притежава друга категория.
 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център.
  Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.Всеки кандидат може да избира кога да му бъде проведено обучението – сутрин или следобед.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.
 • Kандидатът има възможност да се упражнява върху потегляне, спиране, превключване на предавките, потегляне по наклон, заобикаляне на препятствия,откачване и закачване на ремарке, паркиране.
 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява автомобил в извънградски и градски условия, включително автомагистрала.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски и извънградски условия.
 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ.

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:
1. Лична карта;
2. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/;
3. Медицинско свидетелство;
4. Платена такса.

Успеваемост 94%

Учебни автомобили:
МАН ТГА 18.310 с ремарке

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция