Ключови компетентности

Общуването е способност да се изразяват и анализират мисли, чувства и факти в устна и писмена форма(слушане, говорене, четене и писане), и да се общува в подходящата езикова форма в разнообразен социален и културен контекст — образование и обучение, в работата, у дома и в свободното време.Добро владеене на основната лексика, граматиката и различните стилове и функции на езика.

В курса ще получите знания за:

 • Различните форми на устно общуване(разговори, интервюта, дебати и др.), както и основните характеристики на различните стилове в разговорния език.
 • Неезиковите стилове на комуникацията (характеристики на гласа, изражение на лицето, стойка и жестове).
 • Различните типове литературни текстове и техните основни характеристики, както и не-литературни текстове (автобиографии, молби, отчети,статии,есета, речи и др.) и техните основни характеристики.
 • Основните характеристики на писмената форма(формална, неформална, научна, журналистическа, разговорна и други форми).
 • Разнообразните езикови и комуникативни форми, характеризиращи различни периоди във времето, географски области и социални групи.

При общуването на чужд език се използват същите основни умения, както при общуването на роден език: способността да разбираме, изразяваме и тълкуваме мисли, чувства и факти в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в разнообразна социална среда — на работа, у дома, в свободното време, по време на обучение — според индивидуалните нужди.
Общуването на чужд език също така изисква познаване на културата, традициите, нормите на носителите на езика –междукултурни компетентности.

В курса ще получите знания за:

 • Лексика, граматика, интонация и произношение
 • Различните езикови форми (напр. разговор лице в лице, по телефона,интервюта и т.н.).
 • Определени литературни и нелитературни форми (напр. разкази, стихотворения, статии, интернет-страници, инструкции, писма, кратки доклади и т.н.).
 • Основните характеристики на различните стилове в разговорния и писмен език (формален, неформален, журналистически, разговорен и т.н.).
 • Възприетите от обществото норми и културни аспекти, както и многообразието на езика в различните географска, социална и комуникационна среда.

Математическата грамотност е способността да се събира и изважда, умножава, дели и да се изчисляват проценти наум и в писмена форма за да се решават всекидневни задачи. Фокусът е върху процеса, а не върху крайния резултат – важно е действието, а не знанието.
Научната грамотност се отнася до способността и желанието да се използват съществуващи знания и методология с цел да се даде обяснение на заобикалящата ни природа. Технологичните компетенции се изразяват в разбиране и приложение на въпросните знания и методологии с цел да се видоизмени заобикалящата среда в зависимост от желанието и нуждата на човека.

В курса ще получите знания за:

 • Добро познаване на цифрите и мерните единици и способност за използването им в различни ежедневни ситуации, основни методи за изчисление, познаване на елементарни форми на математическо представяне – графики, формули, статистика
 • Добри познания за математическите термини и концепции, включително съответните теореми по геометрия и алгебра Разбиране и познаване на въпросите, на които математиката може да даде отговор
 • Познаване на основни принципи в природата, в технологиите и технологичните продукти и процес
 • Разбиране на връзката между технологията и други сфери: научен прогрес (напр. в медицината), обществото (ценности, морал), културата (напр. медии) или околната среда (замърсяване, устойчиво развитие).

Включват умелото и правилно използване на електронни средства в работата, в свободното време и с цел комуникация. Тези компетенции са свързани с логично и точно мислене, обработване на голям обем от информация и развиване на добри комуникационни умения. На начално ниво уменията по ИКТ /информационни и комуникационни технологии/ включват употребата на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява, създава, представя и обменя информация, както и да се комуникира посредством Интернет.

В курса ще получите знания за:

 • Основните компютърни програми, вкл. текстообработка, таблици, база данни, съхраняване и обработка на информация;
 • Познаване на възможностите, които дават Интернет и електронните комуникации (електронна поща, видео-конферентна връзка и други възможности на мрежата);
 • както и разликата между реалния и виртуален свят разбиране на потенциалните възможности на ИКТ да подпомагат личностната изява, социалната интеграция и възможностите за намиране на работа;
 • Разбиране на надеждността и законността на наличната информация (достъпност/допустимост) и спазване на етичните принципи при използването на ИКТ.

“Умението да учим” е желание и умение да организираме и контролираме процеса на учене както в индивидуална, така и в групова форма. Към него спада способността да използваме времето ефективно, да разрешаваме проблеми, да натрупваме, обработваме, оценяваме и усвояваме нови знания, както и да прилагаме тези нови знания в различна среда: у дома, на работа, докато се учим или образоваме.

В курса ще получите знания за:

 • Познаване и разбиране на различни методи на учене, силните и слаби страни на дадени умения и квалификации.
 • Наличните възможности за образование и обучение, както и как различните решения, взети по време на курса на обучение, водят до различно кариерно развитие.

Включват всички форми на поведение, които трябва да усвоим, за да участваме ефективно и конструктивно в социалния живот, както и да разрешаваме конфликти когато това е необходимо. Междуличностните умения са необходими, за да общуваме ефективно с един или повече хора, като са приложими както в обществения, така и в личния живот.

В курса ще получите знания за:

 • Общоприетите правила за поведение и маниери в различните общества;
 • Наличие на обща представа за лице, група хора, общество или култура, както и познания за историята им;
 • Знания за поддържане на добро лично и семейно здраве, хигиена и хранене;
 • Познаване на културата на европейските и другите общества;
 • Познаване на гражданските права и конституцията на страната, както и правителствената политика;
 • Познаване на ролята и задълженията на институциите, отговорни за политиката на местно, регионално, национално, европейско или международно равнище(вкл. политическата и икономическа роля на ЕС);
 • Познаване на основните фигури в местните и национални власти, политическите партии и техните програми;
 • Познаване на понятия, като демокрация, гражданство и международните документи, свързани с тях (вкл. Хартата на основните права в Европейския съюз и договорите за обединение и присъединяване);
 • Познаване на основните исторически събития, тенденции и фактори в Европа и света; съвременното положение в Европа и нейните съседни държави;
 • Познаване на процесите на емиграция и имиграция, както и малцинствата в Европа и света.

Способността сами да предизвикваме промени и умението да приветстваме, поддържаме и да се пригаждаме към новостите, породени от външни фактори. Предприемчивостта предполага поемане на отговорност за собствените действия – позитивни или негативни, да изградим стратегия и да определим цели, които да постигаме и да сме мотивирани за успех.

В курса ще получите знания за :

 • Познаване на съществуващите възможности с цел определяне на тези, които отговарят най-добре на даден човек в личен, професионален и/или бизнес аспект.

Оценка и способност за креативното представяне на идеи, преживявания и емоции с помощта на различни средства: музика, езика на тялото, литература и пластични изкуства.

В курса ще получите знания за :

 • Основни познания в областта на културата, вкл. популярната култура като част от човешката история,
 • Познаване на националното и европейско културно наследство и мястото им света; Познаване на културното и лингвистично богатство на Европа;
 • Познаване на развитието на културните предпочитания и значението на естетиката в ежедневието.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция