ЦИПО

Един от кабинетите за обучение в Силви Инс

Какво означава ЦИПО?
ЦИПО е съкращение на „Център за информиране и професионално ориентиране“ или по-просто казано, ние ще ви насочим към област на работа, която най ви подхожда чрез изготвяне на психологически профил.

Кариерното ориентиране обединява избора на професия с избора на възможности за образование, обучение и заетост, като акцентира върху взаимодействието между учене и пазар на труда.

Предоставянето на услуги в това направление в рамките на целия живот на индивида е интегрална част на политиката за учене през целия живот. Кариерното ориентиране се свързва с кръг от дейности, които подпомат хората на всички възрасти и на всеки етап от техния живот да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за образование, обучение и работа, и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат.

Такива дейности са информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата (Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на страните-членки за насърчаване политиките, системите и практиките в областта на ориентирането през целия живот в Европа, 2004 г.).

Професионалното ориентиране има за основна цел ефективно подпомогне на хората във връзка с избора на бъдеща професия, направление за квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация. Предоставянето на услуги по професионално ориентиране допринася за осъществяване на избор, адекватен на потребностите на пазара на труда и на интересите и възможностите на личността.

Кариерното ориентиране в ЦИПО към Силви Инс се извършва в сферите на професиите от стопанско управление и администрация, леката промишленост (текстилна и хранително-вкусова), търговията и услугите, туризма и общественото хранене, правораздаването, здравеопазването, образованието, селското стопанство, строителството, металообработващата промишленост, транспорта и други.

Консултират се учащи лица, на които предстои да направят избора си в кариерното развитие, да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за избор на висшето и/ или професионално, образование, обучение и работа и да могат да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат.

Консултират се безработни лица да определят своя капацитет, компетенции и интереси, като въз основа на това да вземат решение да придобият нови професионални умения или да повишат досегашните си, като бъдат информирани за евентуалните възможности за професионално обучение, както и да бъдат подпомогнати да направят ефективен избор на подходящи за тях професия и ангажименти, в рамките на своя капацитет, компетенции и интереси.

Консултират се лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие ,да направят преоценка на своя капацитет, компетенции и интереси и въз основа на което да направят правилен избор за нова работа или професионално начинание отговарящи на техните изисквания и ако за това е необходимо придобиване на съответното висше и/или професионално образование и обучение.

Дейността на ЦИПО :

  • Информиране, съветване и консултиране на лица относно тяхната кариерна ориентация;
  • Селектиране на нуждаещите се от професионално консултиране и информиране;
  • Оценка на капацитета, компетенциите и интересите на лица във връзка с това същите да вземат съответните решения за образование, обучение и работа;
  • Формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция